Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: PHS-GEG
Ngày phát hành: 05/05/2021
Giá hợp lý của cổ phiếu tăng 12% so với báo cáo chiến lược đầu năm của chúng tôi do sự tăng trưởng doanh thu dự phóng trong năm nay (+17%). Đồng thời, khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG.