DBC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 15,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: DBC
Ngày phát hành: 26/12/2022
DBC ghi nhận doanh thu (DT) tăng 19,4% svck, đạt 83,3% dự phóng cả năm trong khi lợi nhuận (LN) ròng giảm 68,1% svck trong 9T22. VNDS kỳ vọng LN ròng của DBC phục hồi 68,9% svck trong 2023 nhờ chi phí đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt. Duy trì khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu thấp hơn 15.900đ/cp.