PVD: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 22,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: PVD
Ngày phát hành: 06/09/2021

Tiếp tục đà sụt giảm trong Quý I, PVD công bố kết quả kinh doanh 2Q2021 với doanh thu VND1,112 tỷ (-24% n/n) và LNST thuộc cổ đông công ty mẹ VND8.3 tỷ (-86% n/n). Với kết quả này, PVD ghi nhận doanh thu 6T2021 giảm 47% n/n còn VND1,661 tỷ và LNST thuộc cổ đông công ty mẹ lỗ VND95.3 tỷ trong khi cùng kỳ lãi VND86 tỷ.