ACB: Cập nhật cuộc họp với các chuyên viên phân tích

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: ACB-C
Ngày phát hành: 30/01/2024
Cập nhật KQKD Quý 4/2023 và năm 2023. NIM tiếp tục giảm do lãi suất cho vay giảm nhanh hơn CoF. Tăng cường xử lý nợ xấu cải thiện chất lượng tài sản