ACB: Cập nhật Đại hội cổ đông thường niên 2024

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: ACB-C
Ngày phát hành: 04/04/2024
Cập nhật KQKD 2023 và 1Q2024. Kế hoạch 2024 thận trọng trước những khó khăn hiện tại của nền kinh tế