CTG – Dòng tiền ngắn hạn cải thiện

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: CTG
Ngày phát hành: 08/07/2020

• Khuyến nghị: MUA