Báo cáo Kinh tế Vĩ mô 3/2020 - Triển vọng TTCK 4/2020

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 08/04/2020

Trong đó hoạt động Dịch vụ lưu trú và ăn uống bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tăng trưởng -11.04%, là điều chưa bao giờ có trong lịch sử Việt Nam. Hai hoạt động bị ảnh hưởng nặng tiếp theo là Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -3.5% (cùng kỳ 2019 +7.32%) và Kho bãi vận tải -0.9% (cùng kỳ 2019 +7.51%)