MCH : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 151,200 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: MCH
Ngày phát hành: 30/12/2021

KBSV dự phóng doanh thu thuần của MCH đạt 27,749 tỷ đồng (+18.8% YoY) và LNST đạt 4,920 tỷ đồng (+7% YoY). Cho năm 2022, KBSV kì vọng MCH đạt doanh thu 32,181 tỷ đồng (+15.9%) và LNST sẽ tăng mạnh trong năm 2022 đạt 5,840 tỷ đồng (+18.7% YoY). Dựa vào triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị MUA với cổ phiếu MCH, giá mục tiêu 151,200 đồng/cp, cao hơn 32.6% mức giá đóng cửa ngày 29.12.2021.