PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 52,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: PVS
Ngày phát hành: 14/06/2024
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho PVS với mức giá mục tiêu là 52,600 VNĐ/cổ phiếu, tương đương với upside 20.4% và tỷ suất cổ tức 1.6% so với giá đóng cửa 43,700 VNĐ/cổ phiếu ngày 14/06/2024.