DIG: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 33,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS
Doanh nghiệp liên quan: DIG-ABS-C
Ngày phát hành: 12/04/2024
Chúng tôi dự phóng doanh thu & LNST của cổ đông Công ty mẹ năm 2024F của DIG dự kiến đạt 1.970 tỷ đồng (+92,1% svck) & 170 tỷ đồng (+43,4% svck). EPS & BVPS 2024F dự kiến đạt 279 đồng/cp & 12.823 đồng/cp, tương ứng 2024F P/E và P/B đạt 115 lần & 2,5 lần tại mức giá giao dịch hiện tại. • Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra là 33.500 đồng/cp, tương ứng tiềm năng +1,5% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DIG.