Vũ Tế Vị


Vũ Tế Vị
  • Họ tên : Vũ Tế Vị


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua HLB 09/07/2023 - 30/07/2023 2,000 20/09/2023 2,000