Trần Thị Thu Hương


Trần Thị Thu Hương
  • Họ tên : Trần Thị Thu Hương


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua HLB 09/07/2023 - 30/07/2023 1,000 20/09/2023 1,000