Nguyễn Hoàng Phi


Nguyễn Hoàng Phi
  • Họ tên : Nguyễn Hoàng Phi

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 15 tháng 07 năm 2020 đến ngày 09 tháng 12 năm 2020 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai