Nguyễn Phúc Thịnh


Nguyễn Phúc Thịnh
  • Họ tên : Nguyễn Phúc Thịnh
  • Năm sinh : 18/05/1975
  • Nơi sinh : An Giang
  • Trình độ : Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Apollos - Hoa Kỳ

Quá trình học tập:
  • Đại học Apollos - Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
  • Từ năm 1999 đến năm 2000 : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên
  • Từ năm 2000 đến năm 2002 : Trưởng đại diện miền Tây Trung tâm Chất lượng Quốc tế
  • Từ tháng 07 năm 2007 đến tháng 04 năm 2011 : Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Ô tô Trường Hải
  • Từ tháng 04 năm 2003 : Phó Giám Đốc Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ Quản lý đồng bộ
  • Từ tháng 04 năm 2011 : Thành viên HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải

Chức vụ hiện tại