Nguyễn Thị Hải Yến


Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ tên : Nguyễn Thị Hải Yến

Quá trình làm việc:
  • + Từ năm 2017 đến nay: Phó phòng kế toán Công ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai
  • + Từ năm 2011 đến năm 2016: Phó phòng kế toán Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai
  • Từ năm 2006 đến năm 2010: Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam
  • Từ ngày 10 tháng 07 năm 2017 đến ngày 18 tháng 07 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
  • Từ ngày 30 tháng 06 năm 2017 đến ngày 06 tháng 08 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai