Phạm Lê Phương


Phạm Lê Phương
  • Họ tên : Phạm Lê Phương
  • Nơi sinh : Long An

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 01 tháng 08 năm 2020 đến ngày 12 tháng 05 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh

Chức vụ hiện tại