Nguyễn Việt Hùng


Nguyễn Việt Hùng
 • Họ tên : Nguyễn Việt Hùng
 • Năm sinh : 11/09/1979
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.29 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 27.89 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HU4 25,400 0.17 31/12/2018 0.29
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HU4
   25,400
   0.17%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   0.29

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HU4 2,400,000 16% 01/2016 27.6
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HU4
   2,400,000
   16%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/2016
   27.6