Nguyễn Thị Hoa


Nguyễn Thị Hoa
  • Họ tên : Nguyễn Thị Hoa
  • Năm sinh : 07/11/1988
  • Trình độ : Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Chức vụ hiện tại