Nguyễn Tú Uyên


Nguyễn Tú Uyên
  • Họ tên : Nguyễn Tú Uyên

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2019 đến ngày 23 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MHC

Chức vụ hiện tại