Phan Duy Dũng


Phan Duy Dũng
  • Họ tên : Phan Duy Dũng
  • Năm sinh : 29/06/1981
  • Nguyên quán : Đức Thọ, Hà Tĩnh
  • Nơi sinh : Hà Tĩnh
  • Cư trú : Đức Thọ, Hà Tĩnh
  • Số CMND : 183246763 / 042081000048

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư Cầu đường
Quá trình làm việc:
  • Từ năm 2014 đến ngày 13 tháng 05 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Chức vụ hiện tại