Trương Thị Hoàng Lan


Trương Thị Hoàng Lan
  • Họ tên : Trương Thị Hoàng Lan

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến 18/01/2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Chức vụ hiện tại