Nguyễn Kim Ngân


Nguyễn Kim Ngân
  • Họ tên : Nguyễn Kim Ngân


Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thanh Liêm

Chồng TIP 25,800 20/12/2022 0.63