Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một thỏa thuận chính thức của hai hoặc nhiều bên để quản lý và điều hành một doanh nghiệp và chia sẻ lợi nhuận của doanh nghiệp.

Thỏa thuận hợp tác có nhiều loại. Ở một số loại hình hợp tác, tất cả các thành viên đều chia sẻ nghĩa vụ và lợi nhuận như nhau, ở một số loại hình khác, các thành viên có thể chịu trách nhiệm hữu hạn. Ngoài ra, hợp tác kinh doanh có thể bao gồm "thành viên nặc danh" (silent partner), trong đó thành viên góp vốn này không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

- Công ty hợp danh là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người để giám sát hoạt động kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận và nghĩa vụ của công ty.

- Trong công ty hợp danh chung, tất cả các thành viên đều chia sẻ lợi nhuận và nghĩa vụ.

- Các chuyên gia như bác sĩ và luật sư thường tham gia các thỏa thuận công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn.

- Công ty hợp danh có thể đem lại lợi ích về thuế.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.