PVT : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị [Mua +29%]

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: PVT
Ngày phát hành: 01/07/2019
Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu PVT với mức giá mục tiêu 20.100 đồng/cp, dựa trên phương pháp FCFF và P/E.