NLG: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: BSC
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 23/02/2021
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu NLG và nâng giá mục tiêu lên mức 42.800 đồng/cp (+19.4% so với mức giá đóng cửa ngày 22/02/2021) dựa trên phương pháp RNAV