FPT : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị [ Mua +24,5% ]

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: FPT
Ngày phát hành: 23/06/2020
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP FPT (FPT) khi nâng giá mục tiêu thêm 3% và điều chỉnh tăng nhẹ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2020/2021/2022 thêm 4%/1%/1%. Các điều chỉnh này chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu trong mảng Xuất khẩu Phần mềm (XKPM) duy trì ổn định hơn dự kiến.