VEA: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 48,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: VEA
Ngày phát hành: 07/03/2023
Chúng tôi sử dụng phương pháp DDM để định giá VEA. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu VEA với giá mục tiêu VND48.300/cp (Upside: +27.2%) và P/E 2023F 10.7x. Chúng tôi dự phóng cổ tức năm 2023F / 2024F lần lượt đạt VND4,000/cp và VND4,100/cp, tương ứng với tỷ suất cổ tức/thị giá hiện tại lần lượt đạt 10.6% và 10.8%..