Báo cáo ngành Bảo hiểm: Luật kinh doanh Bảo hiểm 2022

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 15/07/2022
Ngày 16/06/2022, Quốc hội đã thông qua Luật kinh doanh Bảo hiểm 2022. Dự thảo sửa đổi được đưa ra lần đầu vào khoảng tháng 02/2021. Sau khi lấy ý kiến góp ý chuyên gia ở nhiều buổi họp, Luật này đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 94.18%. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023