GDT: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu GDT

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: GDT
Ngày phát hành: 17/06/2021

GDT công bố KQKD 5T21 khả quan với doanh thu đạt khoảng 172 tỷ (+32,3% YoY), nhìn chung phù hợp với dự báo cả năm 2021 của BVSC là 523,7 tỷ (+30,8% YoY). Theo đó, chúng tôi ước tính tổng doanh thu thuần Tháng 4 và Tháng 5/2021 tăng 49,6% YoY đạt 72,0 tỷ. Riêng tháng 5, chúng tôi ước tính doanh thu của GDT tăng đáng kể lên 42 tỷ (+40,0% MoM; +22,1% YoY)