FPT : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: FPT
Ngày phát hành: 10/10/2019
Do đó, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với FPT, giá mục tiêu 1 năm là 67.000 đồng/cp (tăng 18,8% so với giá hiện tại)