Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ

Nguồn báo cáo: EVS.,JSC
Doanh nghiệp liên quan: PNJ
Ngày phát hành: 15/01/2020

Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 102,000 đồng/cổ phiếu.