VPB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 24,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: VPB
Ngày phát hành: 20/06/2023
Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VPB. Giá mục tiêu cho năm 2023 là 24,300VND/cp, cao hơn 24.9% so với giá tại ngày 19/06/2023.