Báo cáo ngắn VSC - OUTPERFORM - Backup bởi dividend yield hấp dẫn dù ngành cảng biển còn chưa hết khó khăn

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: VSC
Ngày phát hành: 23/10/2019