TPB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 39,400 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: TPB
Ngày phát hành: 30/05/2022

Chúng tôi ước tính thận trọng tăng trưởng tín dụng năm 2021 của TPB sẽ đạt 20.7% nhờ động lực phục hồi của nền kinh tế và hệ thống LiveBank, nền tảng số hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, với mục tiêu tăng thêm 3 triệu khách hàng mới trong năm 2022 và tăng tỷ lệ hoạt động ít nhất 10%. Chúng tôi cho rằng lãi suất cho vay giảm nhưng lãi suất huy động có xu hướng tăng, gia tăng áp lực lên hoạt động ngân hàng, qua đó ước tính NIM năm 2021 của TPB sẽ giảm 50 bps còn 3.86%. Nhờ sự hỗ trợ của chiến lược chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái sản phẩm trên nền tảng số và hợp đồng phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kéo dài 15 năm với Sunlife có giá trị ước tính là 1,700 tỷ đồng, chúng tôi ước tính thu nhập ngoài lãi năm 2022 của TPB tăng trưởng 35%YoY lên 4,813 tỷ đồng. Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu thu nhập thặng dư (Residual Income) và P/B, chúng tôi xác định giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu TPB là 39,400VNĐ/CP. Khuyến nghị: Mua đối với cổ phiếu TPB.