VSC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 46,500 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: VSC
Ngày phát hành: 30/08/2022
Vì giao dịch phát hành riêng lẻ có tác động lớn làm pha loãng cổ phiếu đối với cổ đông hiện hữu, thông tin chi tiết về ĐHCĐ bất thường sắp tới sẽ rất quan trọng để đưa ra cái nhìn chính xác về triển vọng của công ty, cũng như ước tính lợi nhuận và định giá cổ phiếu. Hiện tại, chúng tôi giữ nguyên ước tính và duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP, với giá mục tiêu 1 năm là 46.500 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu VSC. Chúng tôi sẽ cập nhật quan điểm về cổ phiếu sau ĐHCĐ bất thường được tổ chức vào ngày 9/9 sắp tới với nhiều thông tin cụ thể hơn.