Báo cáo triển vọng ngành quý III/2022: Đãi cát tìm vàng

Nguồn báo cáo: BSC
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 25/08/2022
Các nhóm ngành tiện ích, tiêu dùng thiết yếu và không thiết yếu, công nghệ thông tin, dược phẩm, dịch vụ, bán lẻ, năng lượng sẽ là các nhóm ngành có sức chống chịu tốt nhất trong giai đoạn khủng hoảng. Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2022 là yếu tố hỗ trợ cho thị trường, BSC điều chỉnh tăng trưởng lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp BSC theo dõi từ mức 22% lên mức 28%