SGP: SỰ TÍCH CỰC ĐẾN TỪ CẢ NỘI TẠI VÀ LIÊN DOANH

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: SGP
Ngày phát hành: 05/05/2021
Doanh thu và lợi nhuận quý 1 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhưng chưa phải điểm dừng
Các cảng sở hữu sẽ phục hồi từ  nền thấp của năm trước trong khi có thêm động lực tăng trưởng từ cảng Hiệp Phước
Lỗ luỹ kế chính thức được xoá bỏ mở ra nhiều câu chuyện cho SGP trong tương lai