AST : Báo cáo Kết quả kinh doanh - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: AST
Ngày phát hành: 30/01/2019
KQLN chưa kiểm toán của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) phù hợp với dự báo của chúng tôi. Theo đó, doanh thu 2018 tăng 31,2% lên 865 tỷ đồng, tương đương 96,8% dự báo của chúng tôi, trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 9,2% lên 161 tỷ đồng (99,6% dự báo). Nếu không tính lãi tài chính bất thường năm 2017, LNST 2018 của AST tăng 28,9%.