ACB: Khuyến nghị với giá mục tiêu 28,300 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: ACB
Ngày phát hành: 31/01/2024
LN ròng trong Q4/23 tăng vọt 39,2% svck, đạt 4.006 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng ổn định của thu nhập ngoài lãi (Non-II) và tiết giảm chi phí hoạt động.  LN ròng năm 2023 phù hợp dự phóng của chúng tôi, tăng 17,2% svck, lên 16.045 tỷ đồng, hoàn thành 101% dự phóng cả năm của chúng tôi.  Chúng tôi không thấy có áp lực nào đối với giá mục tiêu là 28.300đ/cp, và sẽ được cập nhật sau khi tiến hành xem xét kỹ lưỡng hơn.