Báo cáo cập nhật VRE - MUA

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: VRE
Ngày phát hành: 31/10/2019

Nhìn chung, VRE là công ty phát triển BĐS bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam có thị phần dẫn đầu, nhận thấy sự hỗ trợ từ công ty mẹ, đội ngũ quản lý tích cực và tỷ lệ vay nợ thấp. Chúng tôi dự phóng năm 2020 sẽ tăng trưởng hai chữ số với doanh thu ước đạt 10.948 tỷ đồng và LNST ước đạt 3.141 tỷ đồng, chủ yếu nhờ 13 TTTM mở mới năm 2019 hoạt động trọn năm và 12 TTTM mở mới vào năm 2020. Do giá cp giảm 10% kể từ báo cáo cập nhật váo thắng 8/2019 nên chúng tôi thay đổi khuyến nghị từ giữ sang MUA với giá mục tiêu năm 2020 là 39.238đ/cp