CMG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 52,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: CSI
Doanh nghiệp liên quan: CMG
Ngày phát hành: 17/11/2022
Chúng tôi sử dụng phương pháp P/E để tính giá trị hợp lý của cổ phiếu, theo đó P/E ngành đạt 13.4, EPS forward đạt 3,900 VND, giá trị hợp lý 52,300 VND, upside 50.29%. Chúng tôi giữ quan điểm MUA với thời gian nắm giữ 1 năm.