NT2: Khuyến nghị với giá mục tiêu 28,300 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: NT2
Ngày phát hành: 23/01/2024
LN ròng của NT2 trong Q4/23 tăng 50,2% svck, chủ yếu nhờ bồi thường do huy động điện dưới sản lượng hợp đồng. ➢ Kết quả LN ròng năm 2023 cao hơn dự phóng của chúng tôi, với mức tăng trưởng svck là -43,9%. ➢ Chúng tôi nhận thấy áp lực không đáng kể đối với giá mục tiêu 28.300 đồng, sẽ được cập nhật trong báo cáo tới.