PLX: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 40,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: PLX
Ngày phát hành: 20/05/2024
Do lợi nhuận Q1/2024 khá phù hợp với dự báo của chúng tôi nên chúng tôi duy trì ước tính LNTT năm 2024 là 4,4 nghìn tỷ đồng (+12% svck). Chúng tôi duy trì dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước là 10,76 triệu tấn (+4,1% svck) và sản lượng tiêu thụ nội địa là 2,63 triệu tấn (+4% svck). Trong năm 2025, chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng 6% đạt 4,67 nghìn tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng 4% svck. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu là 40.800 đồng/cổ phiếu dựa trên PE mục tiêu là 16x và ước tính lợi nhuận trung bình năm 2024-2025. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu đã tăng 7,2% kể từ báo cáo gần đây nhất của chúng tôi nên chúng tôi hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PLX.