DRC: Khuyến nghị với giá mục tiêu 35,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: DRC
Ngày phát hành: 15/03/2024
Chúng tôi điều chỉnh tăng 53% giá mục tiêu cho DRC lên 35.400 đồng/CP nhưng hạ khuyến nghị xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG từ KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã tăng 62% trong một năm qua.