Trần Thị Len


Trần Thị Len
  • Họ tên : Trần Thị Len

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2018 đến ngày 29 tháng 06 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Chức vụ hiện tại