Trần Ngọc Anh


Trần Ngọc Anh
  • Họ tên : Trần Ngọc Anh

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 25 tháng 04 năm 2019 đến ngày 29 tháng 06 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Chức vụ hiện tại