Nguyễn Hữu Lực


Nguyễn Hữu Lực
  • Họ tên : Nguyễn Hữu Lực

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 22 tháng 12 năm 2017 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Chức vụ hiện tại