Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn (Long-term Assets) là các tài sản mà doanh nghiệp sở hữu và sử dụng trong thời gian dài hơn 1 năm để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh hoặc để đầu tư. Tài sản dài hạn là một phần quan trọng của bảng cân đối kế toán và thường được theo dõi thường xuyên.

Các tài sản dài hạn bao gồm:

  • Các khoản đầu tư dài hạn: là các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty con hoặc các công ty liên kết, các quỹ đầu tư, trái phiếu có thời hạn dài hơn 1 năm hoặc các khoản đầu tư tài chính khác.
  • Các khoản phải thu dài hạn: là các khoản tiền mà doanh nghiệp đang phải thu từ khách hàng, từ các đối tác kinh doanh hoặc từ các công ty liên kết trong thời gian dài >1 năm.
  • Các tài sản cố định: là các tài sản mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất kinh doanh trong thời gian dài hạn như đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, công cụ dụng cụ, bản quyền, nhãn hiệu, các quyền sử dụng đất và các tài sản khác.
  • Các tài sản không vật chất dài hạn: là các tài sản không có hình thức vật chất như bằng sáng chế, giấy phép thương mại, quyền thương hiệu, quyền sử dụng đất, tài sản trí tuệ và các tài sản khác có giá trị dài hạn.

Tất cả các khoản này đều được xếp vào tài sản dài hạn và thường được theo dõi thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.