VCB : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Trung lập

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: VCB
Ngày phát hành: 31/05/2019
Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP cho cổ phiếu VCB vì 5 lý do. Chúng tôi ước tính giá cổ phiếu của VCB sẽ đạt 73,794 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019 và 89,630 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020.