VPB : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: VPB
Ngày phát hành: 16/01/2020
Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng thu nhập thặng dư, ước tính giá trị hợp lý đối với VPB là 27,577 VNĐ/CP. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu VPB, tiềm năng tăng trưởng là 33.4%.